Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden A4 Parking

Hoewel door A4 Parking B.V. de uiterste zorg wordt besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken van de inhoud van deze site, kan aan de geboden informatie geen rechten worden ontleend. A4 Parking B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.a4-parking.nl.

A4 Parking B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie aan te passen. A4 Parking B.V. behoudt zich voorts het recht voor – om welke reden dan ook – het ter beschikking stellen van deze site of onderdelen daarvan te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden door middel van een hyperlink, banner of button tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. A4 Parking B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie van derden op www.a4-parking.nl.

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van A4 Parking B.V. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door A4 Parking B.V. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Op de bovenstaande regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Omdat deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde kunnen worden aangepast, adviseert A4 Parking B.V. u deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

© A4 Parking B.V. 2006-2021